ผู้บริหาร

นายประสพ ขอจงสุข
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมากน้อยเพียงใด
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/07/2011
ปรับปรุง 24/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 258446
Page Views 287337
ราคาน้ำมันวันนี้
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนสัมาสิกขาศีรษะอโศก กันทรลักษ์
2 โรงเรียนบ้านระโยง กระแชง กันทรลักษ์
3 โรงเรียนบ้านโนนจิก กระแชง กันทรลักษ์
4 โรงเรียนบ้านชำเบ็ง กระแชง กันทรลักษ์
5 โรงเรียนบ้านไฮ(วันครู 2503) กระแชง กันทรลักษ์
6 โรงเรียนกระแชงวิทยา กระแชง กันทรลักษ์
7 โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา) กระแชง กันทรลักษ์
8 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กระแชง กันทรลักษ์ 0-4562-8231
9 โรงเรียนบ้านโนนสูง กระแชง กันทรลักษ์
10 โรงเรียนบ้านหนองทา กระแชง กันทรลักษ์
11 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ กระแชง กันทรลักษ์
12 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กุดเสลา กันทรลักษ์
13 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม กุดเสลา กันทรลักษ์
14 โรงเรียนบ้านนารังกา กุดเสลา กันทรลักษ์
15 โรงเรียนบ้านโนนคูณ กุดเสลา กันทรลักษ์ 045-660448
16 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กุดเสลา กันทรลักษ์
17 โรงเรียนบ้านซะวาซอ กุดเสลา กันทรลักษ์
18 โรงเรียนบ้านโนนงาม กุดเสลา กันทรลักษ์
19 โรงเรียนบ้านกันจาน กุดเสลา กันทรลักษ์
20 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กุดเสลา กันทรลักษ์
21 โรงเรียนบ้านโตนด ขนุน กันทรลักษ์
22 โรงเรียนบ้านตาเครือ ขนุน กันทรลักษ์
23 โรงเรียนบ้านนาขนวน ขนุน กันทรลักษ์
24 โรงเรียนบ้านขนุน ขนุน กันทรลักษ์ 045660427
25 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ขนุน กันทรลักษ์
26 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ขนุน กันทรลักษ์
27 โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา จานใหญ่ กันทรลักษ์
28 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) จานใหญ่ กันทรลักษ์
29 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ จานใหญ่ กันทรลักษ์
30 โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) จานใหญ่ กันทรลักษ์
31 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน จานใหญ่ กันทรลักษ์
32 โรงเรียนบ้านชำม่วง ชำ กันทรลักษ์
33 โรงเรียนชนะใช้กิจการ ชำ กันทรลักษ์
34 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง ชำ กันทรลักษ์
35 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ ตระกาจ กันทรลักษ์
36 โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ ตระกาจ กันทรลักษ์
37 โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ตระกาจ กันทรลักษ์
38 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา ตระกาจ กันทรลักษ์
39 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์) ตระกาจ กันทรลักษ์
40 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น ตระกาจ กันทรลักษ์
41 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) ทุ่งใหญ่ กันทรลักษ์
42 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) ทุ่งใหญ่ กันทรลักษ์
43 โรงเรียนบ้านปะทาย ทุ่งใหญ่ กันทรลักษ์
44 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน ทุ่งใหญ่ กันทรลักษ์
45 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง (คุรุราษฎร์บำรุง) ทุ่งใหญ่ กันทรลักษ์
46 โรงเรียนบ้านขะยูง น้ำอ้อม กันทรลักษ์
47 โรงเรียนบ้านสว่าง น้ำอ้อม กันทรลักษ์
48 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ น้ำอ้อม กันทรลักษ์
49 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา น้ำอ้อม กันทรลักษ์
50 โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม น้ำอ้อม กันทรลักษ์
51 โรงเรียนบ้านขนา น้ำอ้อม กันทรลักษ์
52 โรงเรียนอรจันทร์วิทยา น้ำอ้อม กันทรลักษ์ 045-663303
53 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ น้ำอ้อม กันทรลักษ์
54 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา บึงมะลู กันทรลักษ์
55 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา บึงมะลู กันทรลักษ์
56 โรงเรียนบ้านหนองตลาดโนนเปือย บึงมะลู กันทรลักษ์
57 โรงเรียนบ้านน้ำขวบโนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) บึงมะลู กันทรลักษ์
58 โรงเรียนบ้านตาแท่น บึงมะลู กันทรลักษ์
59 โรงเรียนบ้านโนนเยาะโนนศิริ บึงมะลู กันทรลักษ์
60 โรงเรียนบ้านบึงมะลู บึงมะลู กันทรลักษ์
61 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม ภูผาหมอก กันทรลักษ์
62 โรงเรียนบ้านด่าน ภูผาหมอก กันทรลักษ์
63 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ ภูเงิน กันทรลักษ์
64 โรงเรียนบ้านหิน ภูเงิน กันทรลักษ์
65 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง ภูเงิน กันทรลักษ์
66 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ ภูเงิน กันทรลักษ์
67 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม ภูเงิน กันทรลักษ์
68 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) ภูเงิน กันทรลักษ์
69 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด รุง กันทรลักษ์ 045660431
70 โรงเรียนบ้านโดนอาว รุง กันทรลักษ์
71 โรงเรียนบ้านรุง รุง กันทรลักษ์
72 โรงเรียนดงรักวิทยา ละลาย กันทรลักษ์
73 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย ละลาย กันทรลักษ์
74 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ ละลาย กันทรลักษ์
75 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย ละลาย กันทรลักษ์
76 โรงเรียนบ้านสามเส้า ละลาย กันทรลักษ์
77 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย สวนกล้วย กันทรลักษ์
78 โรงเรียนบ้านโนนเรือ สวนกล้วย กันทรลักษ์
79 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) สวนกล้วย กันทรลักษ์
80 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ สวนกล้วย กันทรลักษ์
81 โรงเรียนสายธารวิทยา สวนกล้วย กันทรลักษ์
82 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน สวนกล้วย กันทรลักษ์
83 โรงเรียนบ้านสังเม็ก สังเม็ก กันทรลักษ์
84 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สังเม็ก กันทรลักษ์
85 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) สังเม็ก กันทรลักษ์
86 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว สังเม็ก กันทรลักษ์
87 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา สังเม็ก กันทรลักษ์
88 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข สังเม็ก กันทรลักษ์
89 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สังเม็ก กันทรลักษ์
90 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด หนองหญ้าลาด กันทรลักษ์
91 โรงเรียนบ้านกระบี่ หนองหญ้าลาด กันทรลักษ์
92 โรงเรียนบ้านแก หนองหญ้าลาด กันทรลักษ์
93 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์) เมือง กันทรลักษ์
94 โรงเรียนบ้านผือ เมือง กันทรลักษ์
95 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ เมือง กันทรลักษ์
96 โรงเรียนบ้านจานเลียว เมือง กันทรลักษ์
97 โรงเรียนบ้านโนนเปือย เมือง กันทรลักษ์
98 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก เวียงเหนือ กันทรลักษ์
99 โรงเรียนบ้านขะยูงสาขาหนองแก เวียงเหนือ กันทรลักษ์
100 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) เวียงเหนือ กันทรลักษ์
101 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย เสาธงชัย กันทรลักษ์
102 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล เสาธงชัย กันทรลักษ์
103 โรงเรียนบ้านพรทิพย์ เสาธงชัย กันทรลักษ์
104 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส เสาธงชัย กันทรลักษ์
105 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 เสาธงชัย กันทรลักษ์
106 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา เสาธงชัย กันทรลักษ์
107 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก โนนสำราญ กันทรลักษ์ 081-0697710
108 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) โนนสำราญ กันทรลักษ์
109 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง โนนสำราญ กันทรลักษ์
110 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ โนนสำราญ กันทรลักษ์
111 โรงเรียนบ้านท่าสว่างสาขาบ้านกระหวัน โนนสำราญ กันทรลักษ์
112 โรงเรียนบ้านกระหวัน กระหวัน ขุนหาญ
113 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา กระหวัน ขุนหาญ
114 โรงเรียนบ้านระหาร กระหวัน ขุนหาญ
115 โรงเรียนบ้านกันจด กระหวัน ขุนหาญ
116 โรงเรียนบ้านเดื่อ กระหวัน ขุนหาญ
117 โรงเรียนบ้านจะเนียว กระหวัน ขุนหาญ
118 โรงเรียนบ้านกันทรอม กันทรอม ขุนหาญ
119 โรงเรียนบ้านตานวน กันทรอม ขุนหาญ 045660027
120 โรงเรียนบ้านตาเอก กันทรอม ขุนหาญ
121 โรงเรียนบ้านจองกอ กันทรอม ขุนหาญ
122 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย กันทรอม ขุนหาญ
123 โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอม ขุนหาญ
124 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ขุนหาญ ขุนหาญ
125 โรงเรียนบ้านดู่ ขุนหาญ ขุนหาญ
126 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ
127 โรงเรียนบ้านตาปรก บักดอง ขุนหาญ
128 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ บักดอง ขุนหาญ
129 โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07 บักดอง ขุนหาญ 045-660111
130 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ บักดอง ขุนหาญ
131 โรงเรียนบ้านตาเส็ด บักดอง ขุนหาญ
132 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา บักดอง ขุนหาญ
133 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8 บักดอง ขุนหาญ
134 โรงเรียนบ้านบักดอง บักดอง ขุนหาญ
135 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติสาขาบ้านสันติสุข บักดอง ขุนหาญ
136 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน พราน ขุนหาญ 0-4566-0253
137 โรงเรียนบ้านม่วงแยก พราน ขุนหาญ
138 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด พราน ขุนหาญ
139 โรงเรียนบ้านดอนข่า พราน ขุนหาญ
140 โรงเรียนบ้านซำตาโตง พราน ขุนหาญ
141 โรงเรียนบ้านโนนแฝก พราน ขุนหาญ
142 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก พราน ขุนหาญ
143 โรงเรียนบ้านหนองเก่า พราน ขุนหาญ
144 โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา พราน ขุนหาญ
145 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) พราน ขุนหาญ
146 โรงเรียนบ้านอาราง พราน ขุนหาญ 04563-7506
147 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว ภูฝ้าย ขุนหาญ
148 โรงเรียนบ้านหนองจิก ภูฝ้าย ขุนหาญ
149 โรงเรียนบ้านภูทอง ภูฝ้าย ขุนหาญ
150 โรงเรียนนาแก้ววิทยา ภูฝ้าย ขุนหาญ
151 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สิ ขุนหาญ
152 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ สิ ขุนหาญ
153 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) สิ ขุนหาญ (045) 679227
154 โรงเรียนบ้านกระทิง สิ ขุนหาญ
155 โรงเรียนบ้านศิวาลัย สิ ขุนหาญ (045) 679264
156 โรงเรียนบ้านหนองผือ ห้วยจันทร์ ขุนหาญ
157 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย ห้วยจันทร์ ขุนหาญ
158 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ ห้วยจันทร์ ขุนหาญ
159 โรงเรียนบ้านกระเจา โนนสูง ขุนหาญ
160 โรงเรียนบ้านดาน โนนสูง ขุนหาญ
161 โรงเรียนบ้านหนองบัว โนนสูง ขุนหาญ
162 โรงเรียนบ้านกระเบา โนนสูง ขุนหาญ
163 โรงเรียนบ้านโนนสูง โนนสูง ขุนหาญ
164 โรงเรียนบ้านดานสาขาบ้านจะกุด โนนสูง ขุนหาญ
165 โรงเรียนบ้านซำ โพธิ์กระสังข์ ขุนหาญ
166 โรงเรียนบ้านพยอม โพธิ์กระสังข์ ขุนหาญ
167 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โพธิ์กระสังข์ ขุนหาญ
168 โรงเรียนบ้านสดำ โพธิ์กระสังข์ ขุนหาญ
169 โรงเรียนบ้านหนองคู โพธิ์กระสังข์ ขุนหาญ
170 โรงเรียนบ้านหนองขนาน โพธิ์กระสังข์ ขุนหาญ
171 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล โพธิ์วงศ์ ขุนหาญ
172 โรงเรียนโพธิ์วงษ์วิทยา โพธิ์วงศ์ ขุนหาญ
173 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา โพธิ์วงศ์ ขุนหาญ
174 โรงเรียนบ้านตาหมื่น โพธิ์วงศ์ ขุนหาญ
175 โรงเรียนบ้านปุน ไพร ขุนหาญ
176 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา ไพร ขุนหาญ
177 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ไพร ขุนหาญ
178 โรงเรียนบ้านซำเขียน ไพร ขุนหาญ
179 โรงเรียนบ้านกราม ไพร ขุนหาญ
180 โรงเรียนบ้านตูม ตูม ศรีรัตนะ
181 โรงเรียนบ้านตระกวน พิงพวย ศรีรัตนะ 045-677340
182 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน พิงพวย ศรีรัตนะ
183 โรงเรียนบ้านศิลาทอง พิงพวย ศรีรัตนะ
184 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ พิงพวย ศรีรัตนะ
185 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) พิงพวย ศรีรัตนะ
186 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ ศรีแก้ว ศรีรัตนะ
187 โรงเรียนบ้านตระกาจ ศรีแก้ว ศรีรัตนะ
188 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว ศรีแก้ว ศรีรัตนะ
189 โรงเรียนบ้านตาแบน ศรีแก้ว ศรีรัตนะ
190 โรงเรียนศรีแก้วพิทยา ศรีแก้ว ศรีรัตนะ
191 โรงเรียนบ้านโนนแกสาขาบ้านตาเหมา ศรีโนนงาม ศรีรัตนะ
192 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย ศรีโนนงาม ศรีรัตนะ
193 โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี ศรีโนนงาม ศรีรัตนะ
194 โรงเรียนบ้านโนนแก ศรีโนนงาม ศรีรัตนะ
195 โรงเรียนบ้านหนองรุง ศรีโนนงาม ศรีรัตนะ
196 โรงเรียนบ้านขนาด สระเยาว์ ศรีรัตนะ
197 โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32) สระเยาว์ ศรีรัตนะ
198 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง สระเยาว์ ศรีรัตนะ
199 โรงเรียนบ้านสลับ สระเยาว์ ศรีรัตนะ
200 โรงเรียนบ้านปุน สระเยาว์ ศรีรัตนะ
201 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สะพุง ศรีรัตนะ
202 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง สะพุง ศรีรัตนะ
203 โรงเรียนบ้านสะพุง สะพุง ศรีรัตนะ
204 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) สะพุง ศรีรัตนะ 0-4567-7022
205 โรงเรียนบ้านจานบัว เสื่องข้าว ศรีรัตนะ
206 โรงเรียนบ้านกระหวัน เสื่องข้าว ศรีรัตนะ 045-614416
207 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว เสื่องข้าว ศรีรัตนะ
208 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง เสื่องข้าว ศรีรัตนะ
209 โรงเรียนบ้านโนนสำโรง ท่าคล้อ เบญจลักษ์
210 โรงเรียนบ้านหนองยาว ท่าคล้อ เบญจลักษ์
211 โรงเรียนบ้านคำกลาง ท่าคล้อ เบญจลักษ์
212 โรงเรียนบ้านหนองคับคา ท่าคล้อ เบญจลักษ์
213 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ ท่าคล้อ เบญจลักษ์
214 โรงเรียนบ้านดอนเขียว ท่าคล้อ เบญจลักษ์ 0-4566-0154
215 โรงเรียนบ้านคำสะอาด ท่าคล้อ เบญจลักษ์
216 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน ท่าคล้อ เบญจลักษ์
217 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น หนองงูเหลือม เบญจลักษ์
218 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) หนองงูเหลือม เบญจลักษ์
219 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน หนองงูเหลือม เบญจลักษ์
220 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่นสาขาบ้านห้วยเสียว หนองงูเหลือม เบญจลักษ์
221 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง หนองงูเหลือม เบญจลักษ์
222 โรงเรียนบ้านเพ็ก หนองหว้า เบญจลักษ์
223 โรงเรียนบ้านหนองหว้า หนองหว้า เบญจลักษ์
224 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองหว้า เบญจลักษ์
225 โรงเรียนบ้านโนนคำตื้อ(โรตารี่1) หนองหว้า เบญจลักษ์
226 โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ หนองหว้า เบญจลักษ์
227 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ หนองฮาง เบญจลักษ์
228 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก หนองฮาง เบญจลักษ์
229 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย หนองฮาง เบญจลักษ์
230 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน หนองฮาง เบญจลักษ์
231 โรงเรียนบ้านหนองฮาง หนองฮาง เบญจลักษ์
232 โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) เสียว เบญจลักษ์
233 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง เสียว เบญจลักษ์
234 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร เสียว เบญจลักษ์ 045-605144
235 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ เสียว เบญจลักษ์
236 โรงเรียนบ้านเพ็กสาขาบ้านหนองปลาซิว เสียว เบญจลักษ์
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) ต.สะพุง อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
โทร.0-4567-7022
ผู้ดูแลระบบ นายธิติพล เกษรัตน์:thitiphonkasaew@gmail.com โทร:0857761926